Brengt plannen tot leven

KTB-KansenKerk

 • KTB-Kansenkerk biedt ondersteuning en begeleiding aan kerkelijke gemeenten en nieuwe vormen van kerk-zijn en biedt hulp bij het ontwikkelen, uitvoeren en het werven van fondsen voor diaconale projecten.

  Maar al te vaak zijn we geneigd te kijken naar wat er niet goed gaat. Kijken naar kansen betekent niet dat we problemen negeren, maar dat we de kracht gebruiken om problemen het hoofd te bieden of om verder te ontwikkelen.

  Op basis van jarenlange ervaring als adviseur zorg en welzijn, diaconaal consulent, consulent maatschappelijk activeringswerk en kerkelijk vrijwilliger heb ik mij ontwikkeld tot een allround adviseur.

  Trefwoorden zijn:

  • Een Krachtgerichte benadering, werken vanuit wat er is en de kansen die er zijn;
  • De rol van de kerk in het sociaal domein;
  • Missionaire-diaconale presentie;
  • Kerkelijk opbouwwerk;
  • Oecumenische samenwerking (samenwerking met andere kerken);
  • Vrijwilligersmanagement;

 • Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH (OSMA)

  Wilt u samen met andere kerken of kerkleden een diaconaal project starten?

  Bent u op zoek naar een projectleider die -met kennis van zaken en projectmatig werken- zorgt dat het project van de grond komt?

  Zoekt u iemand die de verbindingen weet te leggen met andere kerken, de burgerlijke gemeente en maatschappelijke organisaties in uw omgeving?

  KTB is sinds de oprichting van OSMA als freelance adviseur verbonden met OSMA.

  OSMA helpt kerken en kerkleden bij het ontwikkelen en uitvoeren van oecumenisch-diaconale projecten. We brengen met u mogelijke partners en beeld en kunnen u helpen bij de fondswerving. Ook steunt OSMA projecten met een kleine eigen bijdrage.

  OSMA heeft als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de kerkleden te bevorderen, zo mogelijk leidend tot een grotere en bredere inzet van de kerkleden voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Op deze manier wil OSMA bijdragen aan het doen van barmhartigheid en gerechtigheid voor mensen die dat nodig hebben. Alle lidkerken van de Raad van Kerken kunnen een beroep doen op OSMA.

 • Zelfstandig gevestigd gemeentebegeleider voor de PKN

  • Staat u als kerkenraad of diaconie op een punt waarop belangrijke besluiten moeten worden genomen over de toekomst van de gemeente?
  • Bent u op zoek naar de rol van uw kerk in het sociaal domein?
  • Zoekt u naar manieren om gemeenteleden meer te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering?

  KTB  is sinds 1 januari 2017 zelfstandig gevestigd gemeentebegeleider voor de PKN. Gemeenten van de PKN kunnen een beroep op KTB doen als u graag wilt dat iemand naar u toekomt en er behoefte is aan een meer langdurige ondersteuning.

  Op 1 januari 2017 heeft de Dienstenorganisatie van de PKN afscheid genomen van de gemeenteadviseurs in loondienst. U kunt voor vragen bellen naar de dienst Ondersteuning Gemeenten.

  Nu de Dienstenorganisatie geen ondersteuning niet meer biedt bij langere trajecten, kunt u een beroep doen op zelfstandig gevestigde gemeentebegeleider zoals KTB-advies en projectmanagement die kennis en ervaring hebben in het begeleiden van gemeenten. KTB komt graag bij u langs om kennis te maken, te luisteren naar uw verhaal en doet op basis daarvan een voorstel voor begeleiding en ondersteuning van uw gemeente.

 • Gerelateerde projecten

Oecumenisch Platform NH

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH

In 2017 wordt in Noord-Holland gewerkt aan de oprichting van een nieuw platform van organisaties en mensen die de samenwerking tussen kerken -de oecumene- een warm hart toedragen. Met dit platform wil men de onderlinge uitwisseling tussen kerken stimuleren en zorgen voor overdracht van kennis en ideeën tussen kerken en organisaties. Het platform moet een plek bieden waar zichtbaar wordt wat kerken, in oecumenisch verband, doen.

Cursus ‘Mijn praktijk’

Opdrachtgever: PCI Nicolaasparochie, Amsterdam

De cursus is een vervolg op de cursus ‘Kijken, Zien en Doen’. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid iets te vertellen over zijn/haar activiteit en een vraag voor te leggen aan de andere deelnemers aan de cursus. Samen wordt gezocht naar verbeterpunten en de link gelegd met de vorige cursusreeks.

Onderzoek ‘De sociale kracht van lokale oecumenische samenwerking’

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH

Een onderzoek op basis van gesprekken met groepen en personen aan de hand van een zevental thema’s naar de invloed van de veranderingen in het sociaal domein op het werk van de kerken in de samenleving.

Publicatie: De sociale kracht van lokale oecumenische samenwerking. Hoe kerken in Noord-Holland omgaan met de veranderingen in het sociaal domein.

Cursus Kijken, Zien en Doen

Opdrachtgevers: Protestantse gemeente Aalsmeer, Gereformeerde Kerk Andijk, PCI-Nicolaasparochie te Amsterdam.

Een cursus van drie bijeenkomsten waarin deelnemers leren noden te signaleren en hoe je met de gesignaleerde noden om kunt gaan. Aan de orde komt:

 • De veranderingen in het sociaal domein.
 • De leefgebiedenwijzer als instrument om noden te herkennen.
 • Tips om wat je ziet bespreekbaar te maken.
 • Kennis over de sociale kaart van de kerk en van instellingen in de stad.

Netwerkbijeenkomsten Kerk & Wmo

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH

Een serie van drie bijeenkomsten voor diakenen, leden van de caritas en diaconale werkgroepen over de rol van de diaconie in het sociaal domein.

Nieuwe Krachten

Opdrachtgever: Raad van Kerken Nederland

Het verspreiden van de ervaringen opgedaan met het project ‘Kerk en Stage’ door middel van een landelijke conferentie en een speciale uitgave over Kerk en Stage in de reeks Oecumenische Bezinning, nummer 46.

Link naar publicatie: http://www.raadvankerken.nl/fman/5544.pdf

Kerk en Stage

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland.

Dit project wil de bekendheid met maatschappelijke stage onder de kerkelijke organisaties vergroten en het creëren van stageplekken stimuleren. Het project Kerk en Stage is bedoeld voor vrijwilligersgroepen in en rond de kerken, kerkelijk werkers, predikanten, pastores en vrijwillig kader van de Rooms-Katholieke Kerk (RK), de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), de Oud-Katholieke Kerk, Doopsgezinde gemeenten, de Remonstrantse Broederschap gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils en anderen.

Publicatie: Werkboek Kerk en Stage

Heeft u nog vragen? neem contact op