Brengt plannen tot leven

Over KTB

KTB Advies & Projectmanagement is een initiatief van Kor Berghuis. Wilt u weten met wie u in zee gaat, wat mijn achtergrond is en welke werkervaring ik heb? Een korte kennismaking vindt u hier.

 • KTB-Sociaal Domein adviseert en ondersteunt gemeenten, welzijns- en zorgorganisatie die op zoek zijn naar een adviseur en project manager met kennis en ervaring in het social domein.

  KTB-Vrijwillige Inzet adviseert vrijwilligersorganisaties en ondersteunt hen bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe initiatieven.

  KTB-KansenKerk biedt ondersteuning en begeleiding aan kerkelijke gemeenten en nieuwe vormen van kerk-zijn en hulp bij het ontwikkelen, uitvoeren en het werven van fondsen voor diaconale projecten.

  KTB-Projecten heeft tot doel om initiatieven op sociaal- en maatschappelijk gebied te bevorderen, alsmede om de daartoe benodigde fondsen te werven.

 • Projecten

Oecumenisch Platform NH

Projectperiode 2017 – heden

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH

In 2017 wordt in Noord-Holland gewerkt aan de oprichting van een nieuw platform van organisaties en mensen die de samenwerking tussen kerken -de oecumene- een warm hart toedragen. Het platform wil hiermee de onderlinge uitwisseling tussen kerken stimuleren, zorgen voor uitwisseling van kennis en ideeën tussen kerken en organisaties en een plek bieden waar zichtbaar wordt gemaakt wat in oecumenisch verband door kerken wordt gedaan.

Cursus Mijn Praktijk

2017-heden

Opdrachtgever: PCI Nicolaasparochie, Amsterdam

De cursus is een vervolg op de cursus ‘Kijken, Zien en Doen’. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid iets te vertellen over zijn/haar activiteit en een vraag voor te leggen aan de andere deelnemers aan de cursus. Samen wordt gezocht naar verbeterpunten en de link gelegd met de vorige cursusreeks.

Cursus Kijken, Zien en Doen

Projectperiode 2015 –heden

Opdrachtgevers: Protestantse gemeente Aalsmeer, Gereformeerde Kerk Andijk, PCI-Nicolaasparochie te Amsterdam.

Een cursus van drie bijeenkomsten waarin deelnemers leren noden te signaleren en hoe met de gesignaleerde noden om te gaan? Zaken die in de cursus aan de orde komen zijn:

 • De veranderingen in het sociaal domein.
 • De leefgebiedenwijzer als instrument om noden te herkennen.
 • Tips om wat je ziet ook bespreekbaar te maken.
 • Kennis over de sociale kaart van de kerk en van instellingen in de stad.

Advies op maat

Projectperiode 2014 en 2017

Begeleiding en hulp bij fondswerving bij de start van ‘Oud Goud’, nu Stichting koor Oud Goud, een koor voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers en begeleiders.

Begeleiding bij de doorstart van Stichting De Maretak Veluwe/Zingen voor je Leven Harderwijk, een koor voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.

Vitale Verbindingen, verbinden school en wijk in West-Friesland

Projectperiode 2015-2017

Opdrachtgever: Gemeenten regio West-Friesland

Over hoe de school kan bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en de wijk aan het versterken van het pedagogisch klimaat. Onderdelen van het project zijn het realiseren van drie voorbeeldpraktijken in drie gemeenten en de conferentie ‘Opgroeien in West-Friesland’.

Publicatie: Vitale verbindingen. Verbinden school en wijk in West-Friesland.

Van transitie naar transformatie in het sociaal domein. Specialistische kennis dichtbij het gebiedsteam.

Projectperiode 2015-2017

Opdrachtgever: Gemeenten regio West-Friesland

Begeleiding van de gebiedsteams om scholing een vaste plaats te geven binnen het team en een verkenning van de mogelijkheden van regionale samenwerking ten aanzien van scholing.

Publicatie: Van transitie naar transformatie.Samen leren in tijden van verandering.

Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!

Projectperiode 2016

Opdrachtgever: PEP Den Haag

Advies en begeleiding van PEP Den Haag bij het aanvragen van het kwaliteitskeurmerk Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD!

Netwerkbijeenkomsten Kerk&Wmo

Projectperiode 2014-2015

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH

Een serie van drie bijeenkomsten voor diakenen, leden van de caritas en diaconale werkgroepen over de rol van de diaconie in het sociaal domein.

Onderzoek ‘De sociale kracht van lokale oecumenische samenwerking’

Projectperiode 2015

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk NH

Een onderzoek op basis van gesprekken met groepen en personen aan de hand van een zevental thema’s naar de invloed van de veranderingen in het sociaal domein op het werk van de kerken in de samenleving.

Publicatie: De sociale kracht van lokale oecumenische samenwerking. Hoe kerken in Noord-Holland omgaan met de veranderingen in het sociaal domein.

Onderzoek aanbod respijtzorg gemeente Haarlemmermeer

Projectperiode 2012

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Een onderzoek naar het aanbod van respijtzorg in de gemeente Haarlemmermeer.  Centrale vraag: Als we de behoefte van mantelzorgers als uitgangspunt nemen, waar moet de gemeente Haarlemmermeer haar beleid ten aanzien van respijtzorg intensiveren?

Publicatie: Samenvatting eindverslag ‘Respijtzorg is veel meer dan even vrijaf voor de mantelzorg’.

Goed voor Elkaar

Projectperiode 2009-2012

Opdrachtgever: Movisie/VWS

Goed voor Elkaar is het landelijke meerjarenprogramma van VWS om het mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid verder te versterken. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om gratis advies te krijgen om aan de hand van de basisfuncties de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk verder inhoud te geven. Met ongeveer de helft van gemeenten in Noord-Holland is in adviesgesprekken gesproken over: interactieve beleidsontwikkeling, maatschappelijke stage, visie op ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de visie op de betekenis van mantelzorg, respijtzorg, meer bekendheid geven aan de mantelzorg, inrichting van het steunpunt vrijwilligerswerk, hoe organiseer je de ondersteuning in een kleine gemeente, mantelzorgcampagne, werven nieuwe vrijwilligers, samenwerking tussen gemeenten, allochtone mantelzorgers, jonge mantelzorgers, het opvangen van de gevolgen van bezuinigingen en  deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

Kerk en Stage

Projectperiode 2009-2012

Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland.

Dit project wil de bekendheid met maatschappelijke stage onder de kerkelijke organisaties vergroten en het creëren van stageplekken stimuleren. Het project Kerk en Stage is bedoeld voor vrijwilligersgroepen in en rond de kerken, kerkelijk werkers, predikanten, pastores en vrijwillig kader van de Rooms-Katholieke Kerk (RK), de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), de Oud-Katholieke Kerk, Doopsgezinde gemeenten, de Remonstrantse Broederschap gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils en anderen.

Publicatie: Werkboek Kerk en Stage

VPTZ Zaanstreek-Waterland

Projectperiode 2011

Opdrachtgever: SMD Zaanstreek-Waterland

Ontwikkelen en inrichten van de VPTZ-Zaanstreek/Waterland, een vrijwilligersorganisatie die mensen thuis bijstaat in de laatste levensfase.

Netwerk Mantelzorg Zaanstreek-Waterland

Projectperiode 2010

Opdrachtgever: SMD Zaanstreek-Waterland

Het ontwikkelen, oprichten en inrichten van een samenwerkingsverband om de mantelzorgondersteuning in Zaanstreek/Waterland te integreren in de reguliere zorg.

Respijtwijzer.nl

Projectperiode 2010

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Het project is een pilot van het landelijk project Respijtwijzer.nl. Doel van de pilot is een werkwijze te ontwikkelen voor het verzamelen en beheren van gegevens van respijtvoorzieningen voor de opbouw van een digitale sociale kaart van respijtvoorzieningen in Noord-Holland. Resultaten gebruikt voor de ontwikkeling van de website www.respijtwijzer.nl

Vrijwilligersorganisaties in de Zorg

Projectperiode: 2000-2010

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Ondersteuning van het netwerk van Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in Noord-Holland om het werk meer zichtbaar te maken en haar positie naast de professionele zorg te versterken.

Publicatie: Verwijsgids samenwerkingsverbanden Vrijwilligersorganisaties in de Zorg.

Talent in de Buurt

Projectperiode 2009

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer

In de opdracht van de gemeente Haarlemmermeer is een advies uitgebracht over instrumenten/methoden om door het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg meer mensen te betrekken bij de wijk/kern.

Campagne respijtzorg Noord-Holland (Noord)

Projectperiode 2006-2009

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Een meerjarenprogramma met het doel meer bekendheid te geven aan respijtzorg, de informatie over respijtvoorzieningen digitaal vindbaar te maken, en door middel van een dvd en lokale activiteiten een breed publiek kennis te laten maken met de verschillende vormen van respijtzorg.

Publicatie: Communicatieplan campagne respijtzorg en Posters campagne respijtzorg.

Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland

Projectperiode 2008

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland geeft een overzicht van lokale en regionale organisaties die het vrijwilligerswerk ondersteunen.

Producten- en dienstenboek mantelzorgondersteuning

Projectperiode 2006

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Een hulpmiddel voor de steunpunten mantelzorg om met gemeenten in gesprek te gaan over hun aanbod aan mantelzorgondersteuning.

Publicatie: Model productenboek mantelzorg.

Mantelzorgwerkplaats

Projectperiode 2005-2006

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Een cursus van vier bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten om een nota mantelzorg te maken met bijzondere aandacht voor interactieve beleidsvorming.

Schrijven aan Vrijwilligerswerkbeleid

Projectperiode 2006

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Een cursus van vier bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten om een nota vrijwilligerswerkbeleid te maken met bijzondere aandacht voor interactieve beleidsvorming.