Brengt plannen tot leven

KTB-Sociaal Domein

  • KTB-Sociaal Domein adviseert en ondersteunt gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties die op zoek zijn naar een adviseur en projectmanager met kennis en ervaring in het sociaal domein.

    Gemeenten, welzijn-, zorgorganisaties en scholen bevinden zich midden in een (soms turbulente) transitie. Veranderingen doorvoeren is niet altijd gemakkelijk. Soms stagneert de samenwerking of is er concurrentie tussen organisaties. Soms zijn gemeenten enthousiast over de visie, maar teleurgesteld in de dagelijkse praktijk en zit de verandering nog ‘in het hoofd maar niet in de handen’.

    KTB helpt u om het vliegwiel van de verandering in beweging te krijgen door het leggen van verbindingen op het niveau van beleid, organisatie, leefwerelden en mensen.

    Door het leggen van verbindingen tussen: werken en leren, formeel en informeel, school en buurt, vrijwilliger en professional, leefwereld en systeemwereld, beleid en uitvoering, transitie en transformatie, individu en organisatie en tussen organisaties door het vormen van netwerkorganisaties brengen wij uw plannen tot leven. Het kan zijn dat u een helder idee of beleidsvoornemen en een budget heeft om een opdracht te geven. U kunt ook contact opnemen wanneer er nog geen budget is. Dan gaan we samen kijken of we het idee kunnen omzetten in een project en gaan we op zoek naar samenwerkingspartners en financiers. Uiteindelijk gaat het erom dat uw idee of beleidsvoornemen gerealiseerd wordt.

  • Gerelateerde Projecten

Vitale Verbindingen, verbinden school en wijk in West-Friesland

Opdrachtgever: Gemeenten regio West-Friesland

Een onderzoek naar hoe de scholen kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en hoe de wijk het pedagogisch klimaat kan versterken. Het project realiseerde drie voorbeeldpraktijken in drie gemeenten en organiseerde de conferentie ‘Opgroeien in West-Friesland’.

Publicatie: Vitale Verbindingen. Verbinden school en wijk in West-Friesland.

Van transitie naar transformatie in het sociaal domein. Specialistische kennis dichtbij het gebiedsteam.

Opdrachtgever: Gemeenten regio West-Friesland

Begeleiding van de gebiedsteams naar structurele scholing in het team en een verkenning van de mogelijkheden naar regionale samenwerking ten aanzien van scholing. Publicatie: Van transitie naar transformatie. Samen leren in tijden van verandering.

De Kanteling van de mantelzorgondersteuning in West-Friesland.

Opdrachtgever: Gemeenten regio West-Friesland

Ontwikkelen, oprichten en inrichten van een netwerkorganisatie van zorgorganisaties om de mantelzorgondersteuning te integreren in de reguliere zorg. Landelijk gepresenteerd als een goed voorbeeld van mantelzorgondersteuning. Zie ook www.ikzorg.nu

Onderzoek aanbod respijtzorg gemeente Haarlemmermeer

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Een onderzoek naar het aanbod van respijtzorg in de gemeente Haarlemmermeer. Centrale vraag: wanneer we de behoefte van mantelzorgers als uitgangspunt nemen, waar moet de gemeente Haarlemmermeer haar beleid over respijtzorg dan intensiveren? Publicatie: Samenvatting eindverslag ‘Respijtzorg is veel meer dan even vrijaf voor de mantelzorg’.

Respijtwijzer.nl

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Het project is een pilot van het landelijk project Respijtwijzer.nl. Doel van de pilot is een werkwijze te ontwikkelen voor het verzamelen en beheren van gegevens van respijtvoorzieningen voor de opbouw van een digitale sociale kaart van respijtvoorzieningen in Noord-Holland. Resultaten gebruikt voor de ontwikkeling van de website www.respijtwijzer.nl

Vrijwilligersorganisaties in de Zorg

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Ondersteuning van het netwerk van Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in Noord-Holland om het werk meer zichtbaar te maken en haar positie naast de professionele zorg te versterken.

Publicatie: Verwijsgids samenwerkingsverbanden Vrijwilligersorganisaties in de Zorg.

Talent in de Buurt

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer

In de opdracht van de gemeente Haarlemmermeer is een advies uitgebracht over instrumenten/methoden om door het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg meer mensen te betrekken bij de wijk/kern.

Campagne respijtzorg Noord-Holland (Noord)

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Een meerjarenprogramma met het doel meer bekendheid te geven aan respijtzorg, de informatie over respijtvoorzieningen digitaal vindbaar te maken, en door middel van een dvd en lokale activiteiten een breed publiek kennis te laten maken met de verschillende vormen van respijtzorg.

Publicatie: Communicatieplan campagne respijtzorg en Posters campagne respijtzorg.

Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland geeft een overzicht van lokale en regionale organisaties die het vrijwilligerswerk ondersteunen.

Producten- en dienstenboek mantelzorgondersteuning

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Een hulpmiddel voor de steunpunten mantelzorg om met gemeenten in gesprek te gaan over hun aanbod aan mantelzorgondersteuning.

Publicatie: Model productenboek mantelzorg.

Mantelzorgwerkplaats

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Een cursus van vier bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten om een nota mantelzorg te maken met bijzondere aandacht voor interactieve beleidsvorming.

Schrijven aan Vrijwilligerswerkbeleid

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Een cursus van vier bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten om een nota vrijwilligerswerkbeleid te maken met bijzondere aandacht voor interactieve beleidsvorming

Goed voor elkaar

Opdrachtgever: Movisie/VWS

Goed voor Elkaar is het landelijke meerjarenprogramma van VWS om het mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid verder te versterken. Gemeenten krijgen kunnen gratis advies over het verder inhoud geven aan mantelzorg en vrijwilligerswerk aan de hand van de basisfuncties. Met ongeveer de helft van gemeenten in Noord-Holland werden adviesgesprekken gehouden over: interactieve beleidsontwikkeling, maatschappelijke stage, visie op ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de visie op de betekenis van mantelzorg, respijtzorg, meer bekendheid geven aan de mantelzorg, inrichting van het steunpunt vrijwilligerswerk, hoe organiseer je de ondersteuning in een kleine gemeente, mantelzorgcampagne, het werven nieuwe vrijwilligers, samenwerking tussen gemeenten, allochtone mantelzorgers, jonge mantelzorgers, het opvangen van de gevolgen van bezuinigingen en  de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Heeft u nog vragen? Neem contact op